Naše projekty

Naše projekty

Projekt reaguje na aktuální vážné hrozby v kyberprostoru i v každodenním životě, zejména na rizika spojená s elektronickými útoky, které značná část společnosti stále nedokáže rozpoznat ani jim účinně předcházet. Cílem je zvýšit povědomí cílových...
Mezi cíle projektu NEXT patří: zavádění mimoškolního vzdělávání studentů v oblasti digitálních dovedností, měkkých dovedností (soft skills), duševního zdraví a právních aspektů digitalizace; školení akademických pracovníků vysokých škol, aby...
Projekt usiluje o integraci nejnovějších a budoucích technologií do výuky na odborných školách a podporuje přechod do virtuálního výukového prostředí. Tím se zvýší motivace studentů i jejich zájem o další studium technických oborů a také se...
Hlavním cílem projektu je přidat energetickému kabelu schopnost komunikovat s nadřazenými systémy řízení distribuční sítě a poskytovat informace o aktuálním stavu kabelu, jako jsou například vnitřní teplota nebo úroveň vibrací apodobně....
Cílem projektu je vyvinout funkční vzorek zařízení pro přesnou lokalizaci železničních kolejových vozidel v reálném čase, u které bude proces lokalizaci maximálně nezávislý na současné železniční infrastruktuře pracující mimo vlak a bude splňovat...
Výstupem projektu bude nový software v podobě softwarové platformy. Architektura nové platformy bude poskytovat možnost volby a flexibilitu změny výsledných funkcionalit. To umožní zákazníkovi podrobnou volbu požadované sady funkcionalit včetně např...
Cílem projektu je vyvinutí a následná komercionalizace demonstrátoru odečítací a vyhodnocovací jednotky napojenou na běžný elektroměr. Na území hlavního města Prahy předpokládáme využití u celé řady subjektů, které potřebují mít aktuální přehled o...
Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci tak, aby byli schopni efektivně využívat potenciál každého žáka k jeho...
Hlavním cílem projektu je R&D v oblasti využití AutoID technologií a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb. Projekt je řešen ve dvou rovinách, kdy jedna část týmu se bude zabývat nepřetržitou domácí léčbou a vývojem mobilní...
Základním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na technických středních odborných školách díky navázání úzké spolupráce těchto škol s průmyslovými podniky, podnítit zájem studentů o technické obory a zlepšit jejich motivaci ke studiu. Podle...
Projekt: VI20152019043 Kamery pro viditelné a tepelné pásmo jsou dnes již nedostatečné pro bezpečnostní složky. Unikátní všestranná kamera umožní širokopásmové zobrazení ve viditelné i tepelné oblasti a k tomu i v terahertzovém pásmu, takže uvidí...
Cílem projektu je vyvinout komunikační platformu pro bezpečné a efektivní přenosy dat mezi velkým množstvím koncových zařízení různého typu a centrálním serverem. Navržená platforma bude vybavena širokým spektrem rozhraní a standardů, které zajistí...
Cílem projektu je vyvinout a realizovat sondu, včetně SW příslušenství, pro preventivní ochranu zařízení v Internetu věcí před pokusy o jejich převzetí. Navržená sonda umožní zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení připojených k Internetu...
Hlavním cílem je přispět k zatraktivnění studia, vyvolat zájem středoškolských studentů o obor a zapojit je do mezinárodní soutěže. Hlavní věcnou náplní projektu je příprava moderních výukových pomůcek v pěti jazycích a v různých formátech Součástí...
Cílem projektu je aplikovat a ověřit poslední výsledky výzkumu v oblasti pokročilých metod zpracování signálu a navrhnout optimální řešení fyzické vrstvy pro novou generaci bezdrátových systémů pro komunikaci na velké vzdálenosti v podmínkách NLOS (...
Projekt je zaměřen na výzkum nových způsobů koexistence různých komunikačních systémů, optimalizaci komunikačních protokolů a vývoj univerzální integrační IP Radiové Gateway pro implementaci do komplexního integračního nebo dispečerského systému,...
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj národního certifikovaného řešení informačních služeb (EPCIS) automatické identifikace na bázi RFID technologií pro potřeby evropského automobilového průmyslu, návrh a odzkoušení vhodného hardware a příprava...
Projekt byl zaměřen na analýzu síťového provozu s cílem navrhnout metodiku pro stanovení síťové topologie a typu koncových stanic v přípojném místě sítě a dále určit vývoj počtu těchto koncových stanic v čase. Pro samotné analýzy byla využita menší...
Projekt se zabývá výzkumem nových liniových a zónových ochran pro zvýšení bezpečnosti státu a občanů s použitím moderních fotonických a optovláknových struktur a principů. Nově vyvinuté fotonické ochrany zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti...
TROPIC představuje nový koncept tzv. femto-cloudu, jehož hlavní myšlenka spočívá v propojení oblastí cloud computingu a femtobuněk. Cílem projektu je distribuovat možnosti a schopnosti cloud computingu blíže k uživatelům a tím umožnit zvýšení QoS ve...

Stránky