Rozcestník

Výběr témat individuálních projektů předcházejících zadání BAP a DIP je možný na webu FEL (CS) nebo (EN).
Zadání bakalářských a diplomových prací probíhá v rámci systému KOS.
Administrace a vkládání nových témat individuálních projektů je možné na webu FEL.
Vkládání a schvalování semestrálních hodnocení pro doktorandy je na webu FEL.

Přihláška k SZZ - letní termín (2021)

  Přihlášku k magisterské i bakalářské státní závěrečné zkoušce je nutné realizovat elektronicky prostřednictvím webového KOSu nejpozději do 30. 4. 2021 (včetně).
 • Informace pro studenty přihlášené k SZZ
 • Forma a obsah závěrečné práce

  Obsahem podkladů je popis požadovaného formátování, struktury a členění závěrečné práce. Doplněny jsou i odkazy na materiály související s problematikou citací a vnitřních předpisů fakulty vztahujících se k závěrečným pracím.
 • Bakalářská práce - podklady ke stažení
 • Diplomová práce - podklady ke stažení
 • Jak správně psát vysokoškolské závěrečné práce... - studijní materiál k nahlédnutí
 • Pokyny pro studenty k odevzdání závěrečné práce a SZZ - zimní termín (2021)

  Odevzdávání závěrečných prací bude probíhat v pátek 21. 5. 2021 pouze elektronickou formou. Nahrajte prosím do KOSu nejpozději do výše uvedeného termínu svou diplomovou, resp. bakalářskou práci (práce budou obsahovat zadání BEZ PODPISŮ!!!). Odevzdání tištěné verze proběhne přímo v den vašich obhajob. Termín MSZZ je uveden níže. Nezapomeňte si do ?. 6. 2021 (DIP), resp. do ?. 6. 2021 (BAP) uzavřít index.
 • Bakalářská práce - pokyny ke stažení
 • Diplomová práce - pokyny ke stažení
 • Návod pro odevzdání závěrečné práce do systému KOS
 • Posudek vedoucího závěrečné práce

  Formulář je generovaný automaticky systémem Komponenta Studium (dále jen KOS) v sekci Závěrečné práce. Vyhotovené posudky jsou vkládány přímo do systému KOS. Pokyny pro jeho vložení jsou uvedeny níže. Posudek se do systému KOS vkládá BEZ PODPISU! Termín pro odevzdání posudku (nahrání posudku do systému KOS) je ?. 6. 2021 (DIP), resp. ?. 6. 2021 (BAP). Následně je nutné dodat na katedru jeden výtisk s podpisem vedoucího závěrečné práce.
 • Formulář posudku v českém jazyce - formulář ke stažení
 • Supervisor‘s opinion form in English - form for download
 • Pokyny pro vložení posudku vedoucího závěrečné práce - pokyny ke stažení
 • Posudek oponenta závěrečné práce

  Formulář je generovaný automaticky systémem Komponenta Studium (dále jen KOS) v sekci Závěrečné práce. Vyhotovené posudky jsou vkládány přímo do systému KOS. Pokyny pro jeho vložení jsou uvedeny níže. Posudek se do systému KOS vkládá BEZ PODPISU! Termín pro odevzdání posudku (nahrání posudku do systému KOS) je ?. 6. 2021 (DIP), resp. ?. 6. 2021 (BAP). Následně je nutné dodat na katedru jeden výtisk s podpisem oponenta závěrečné práce.
 • Formulář posudku v českém jazyce - formulář ke stažení
 • Reviewer‘s opinion form in English - form for download
 • Pokyny pro vložení posudku oponenta závěrečné práce - pokyny ke stažení
 • Harmonogram obhajob - letní termín (2021)

  Bakalářské státní závěrečné zkoušky budou na ČVUT v Praze, FEL K13132 probíhat v úterý 15. 6. 2021 od 8:00.
 • Aktuální harmonogram obhajob pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - harmonogram obhajob ke stažení

 • Magisterské státní závěrečné zkoušky budou na ČVUT v Praze, FEL K13132 probíhat v úterý 22. 6. 2021 od 8:00.
 • Aktuální harmonogram obhajob pro magisterské státní závěrečné zkoušky - harmonogram obhajob ke stažení
 • Tematické okruhy pro magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky

 • Bakalářský studijní program EK (2016) - okruhy ke stažení

 • Magisterské studijní programy EK-KSI, EK-MK a EK-IOT - okruhy ke stažení
 • Master study programmes EC-CNI and EC-MC - topics for download
 • Magisterský studijní program EK-KSS - okruhy ke stažení
 • Master study programme EC-CSN - topics for download
 • Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL

 • Platné znění směrnice k nahlédnutí - směrnice vstoupila v platnost dnem 28. 4. 2017
 • Kontakt

  Za obsah stránky odpovídá referent katedry pro SZZ.
 • Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. - tel.: +420 22435 2078 - email: pravdai@fel.cvut.cz

 • Aktualizováno dne: 3. 3. 2021