Vznik FEL a katedry telekomunikační techniky

Nový vysokoškolský zákon č. 58/1950 Sb., O vysokých školách, jehož účinnost byla od 3. 6. 1950, umožnil na přechodnou dobu vytvoření Vysoké školy elektrotechnického inženýrství patřící do svazku škol sdružených v ČVUT.

Prováděcí předpis k již přijatému zákonu byl vydán až 2. 10. 1951 s účinností od 1. 11. 1951 jako zákon č. 80/1951 Sb., O organizačních změnách na vysokých školách. Tento zákon změnil původní názvy dřívějších vysokých škol jejich zmodernizováním, ev. jejich odborným specifikováním. Dle § 6 odst. 1 uvedeného zákona bylo České vysoké učení technické v Praze tvořeno fakultami: inženýrského stavitelství, architektury a pozemního stavitelství, strojní, elektrotechnickou, zemědělskou a lesnickou, speciálních nauk a hospodářských věd. Ze sedmi vysokých škol dříve sdružených v ČVUT bylo vytvořeno sedm fakult ČVUT, které se dále dělily na katedry sdružující jednotlivé dosavadní ústavy.

Datum 1. 11. 1951 stanovuje konec právní existence Vysoké školy elektrotechnického inženýrství. Od toho dne se datuje právní užívání názvu Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta elektrotechnická ČVUT byla právním nástupcem Vysoké školy elektrotechnického inženýrství při ČVUT.

Na nové fakultě byla vytvořena katedra sdělovací elektrotechniky, která sdružovala více ústavů.

Vedoucí katedry: prof. Ing. Dr. Josef Stránský (1951–1953)

V roce 1953 ze tří původních ústavů katedry:

  • ústav teoretické a experimentální sdělovací elektrotechniky – prof. Ing. Dr. František Rieger
  • ústav spojovací techniky – prof. Ing. Otakar Klika
  • ústav dálkových spojů – prof. Ing. Dr. Karel Elicer

byla zřízena katedra sdělovací elektrotechniky po vedeních.

Vedoucí katedry:

  • prof. Ing. Otakar Klika (1953–1962)
  • prof. Ing. Dr. Karel Elicer (1962–1970)

Ve školním roce 1969/1970 byla původní katedra rozdělena a byly zřízeny dvě katedry: