Vývoj telekomunikací a významný zlom v roce 1989

Katedra telekomunikační techniky je historicky zaměřena na akademickou podporu, tj. na výchovu vysokoškolsky vzdělávaných odborníků pro obor telekomunikací, tedy pro poskytování (zejména veřejných) služeb elektronických komunikací a na výzkum v této oblasti.

Počátky telekomunikací spadají do poloviny 19. století, kdy se začala prakticky uskutečňovat vize okamžitého spojení na velké vzdálenosti např. v podobě telegrafního zabezpečení provozu vlaků, či komunikace se vzdálenými oblastmi rozlehlých státních celků. Bez rozvoje telekomunikací by rozvoj moderní společnosti nebyl možný.

Monopolní provozování sítí a služeb

Obor telekomunikací se během dvacátého století postupně rozvíjel a v některých zemích byl tahounem rozvoje celého elektronického průmyslu. Vzhledem ke značné investiční náročnosti a k nutnosti zajištění pokud možno stejné úrovně služeb na celém území, byly telekomunikační sítě ve všech zemích poskytovány monopolními provozovateli, kteří své rozvojové a tím i obchodní cíle vyjednávali s vládami. Hlavním úkolem mezinárodních organizací bylo zajištění vzájemné interoperability provozovatelů z jednotlivých zemí. Ještě do osmdesátých let byly služby elektronických komunikací v jednotlivých zemích poskytovány monopolními provozovateli, kteří své rozvojové strategie koordinovali se státem a jeho politickými cíli.

Telekomunikační služby byly zpočátku poskytovány velmi složitými, avšak málo flexibilními elektromechanickými systémy. Ty začaly být v sedmdesátých letech postupně nahrazovány modernějšími systémy, které se později staly plně elektronickými a pracujícími na digitálním principu. Tím vymizely technické důvody pro udržení monopolního prostředí a postupně byla zahájena liberalizace oboru telekomunikací, která vedla v devadesátých letech doslova k revoluci v oboru.

Přelom na počátku 90. let 20. století

Jako země sovětského bloku jsme byli postiženi zaostalostí v řadě technických odvětví. Rok 1989 znamenal změnu i v oblasti telekomunikací, kdy k nám v 90. letech začaly proudit moderní technologie, na trh vstoupily zahraniční firmy i investoři a prosadily se liberalizační a globalizační trendy ze Západu. Technologická revoluce se odehrála ve znamení digitalizace telekomunikačních sítí, vzniku fenoménu mobilních sítí, rozvoje internetu a masové komputerizace.

Devadesátá léta přinesla do oboru telekomunikací několik zcela zásadních změn:

  • změna politického a ekonomického systému
  • liberalizace telekomunikačního prostředí – zrušení monopolního uspořádání
  • technologická revoluce – digitalizace telekomunikačních sítí, fenomén mobilních sítí, internet, masová komputerizace (osobní počítače)
  • globalizace – koncentrace produkce a přesun výroby do zemí s nižší cenou pracovní síly, nejdříve do Číny následně do dalších zemí
  • vznik podnikatelského prostředí – změna politického a ekonomického systému v ČR přinesla vznik subjektů, kteří obchodují svoje produkty na trhu.

Dopad změn do jednotlivých oblastí

Pevné veřejné telekomunikační sítě – již v osmdesátých letech bylo zjevné, že telekomunikační infrastruktura státu je zastaralá a začaly být podnikány kroky vedoucí k její modernizaci. Po změně politického systému v roce 1989 bylo zjevné, že telekomunikační infrastruktura je v katastrofálním stavu a její modernizace se stala jednou z priorit. Od základu začal být budována pevná telekomunikační infrastruktura. Cílem bylo vybudovat zcela novou páteřní (tj. spojovací a přenosovou) digitální infrastrukturu a vytvořit novou přístupovou síť, která připojí doslova všechny domy ve státě. Tempo modernizace bylo jedno z nejrychlejších na světě, a v roce 2002 byla již pevná telekomunikační síť plně digitální. Nová přístupová síť byla vybudována přibližně z 80 %. Celá akce byla mimořádně investičně náročná – odhaduje se, že do modernizace pevné telekomunikační sítě bylo investováno přibližně 100 mld. korun, tj. ekvivalent 500 km nových dálnic.

Dalším fenoménem v oblasti pevných veřejných telekomunikačních sítí byl vznik alternativních operátorů, kteří alespoň částečně budovali svoji infrastrukturu.

Modernizace a vznik podnikové telekomunikační infrastruktury – v nových ekonomických podmínkách proběhla prakticky kompletní obnova podnikové telekomunikační infrastruktury podniků a institucí. Současně bylo nezbytné vybavit lokálními datovými sítěmi a telekomunikačními zařízeními masu nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Veřejné mobilní telekomunikační sítě – veřejné mobilní telekomunikační služby byly dostupné přibližně od roku 1992, tehdy ještě analogové. Skutečným zlomem byl rok 1996, kdy začaly být provozovány digitální mobilní telekomunikační služby standardu GSM (2G). Licenci na tyto služby tehdy měli dva operátoři. V roce 2000 k nim přistoupil třetí. Díky přidané hodnotě této služby, a především díky konkurenci v roce 2000, byla mobilním telefonem statisticky vybavena každá domácnost a v roce 2004, každý obyvatel ČR.

Internet – Česká republika měla přístup k internetu od roku 1992. Komerčně pro širokou veřejnost začala být tato služba dostupná přibližně od roku 1997. Internet se stal fenoménem. Nejprve pronikal do domácností prostřednictvím pevné telefonní sítě díky telefonním modemům (tzv. vytáčené připojení, vrcholem v té době byla rychlost 56 kbit/s ve směru downstream). Pak nastala éra vysokorychlostních (broadband) ADSL modemů s rychlostmi v jednotkách Mbit/s a později až přes 10 Mbit/s. Vedle masového používání internet postupně měnil koncepci hierarchizovaných telekomunikačních sítí. Původní telefonní sítě ztrácely zákazníky a význam. Hlasovou komunikaci přebíraly sítě mobilní a komunikace se postupně stěhovala více a více na internet.

Globalizace – na konci osmdesátých let existoval v Československu rozsáhlý elektronický průmysl, který vyráběl bohatý sortiment od součástek až po složité systémy, jako jsou telefonní ústředny. Tato výroba byla postupně ukončována. Docházelo k postupné koncentraci výroby v globálním měřítku. Komponenty či menší celky začaly být vyráběny specializovanými výrobci, především v zemích s nízkými výrobními a mzdovými náklady. Několik filiálek těchto producentů působí i v ČR. V ČR zůstala zachována spíše malosériová a specializovaná produkce od vývoje až po výrobu. I dnes se má docela čile k světu a působí na řadě relativně úzkých segmentů trhu.

Vznik podnikatelského prostředí – v devadesátých letech skončil státní monopol a vznikl v oboru telekomunikací trh. Jeho segmenty jsou následující: trh investičních telekomunikačních celků, trh běžného telekomunikačního zboží, trh telekomunikačních komponent, trh telekomunikačních služeb. Po roce 2000 začaly vznikat poměrně sofistikované telekomunikační služby a začalo úzké prorůstání sektoru telekomunikací a informačních technologií do odvětví ICT.

Z nástupu moderních telekomunikací a internetu jsme jakožto katedra telekomunikační techniky však začali více těžit až po roce 2000, kdy nastal nebývalý rozvoj výzkumné činnosti katedry a spolupráce s našimi a nadnárodními partnery. Postupně vznikaly laboratoř ISDN ve spolupráci s SPT Telecom (konec 90. let), síťová Cisco akademie (r. 2000), výzkumné a vývojové centrum mobilních komunikací (r. 2001) nebo STROM, později SITRONICS centrum (r. 2004).

Další informace viz odkaz Rozvoj katedry telekomunikační techniky po roce 1990.